Akty korporacyjne

Rewid.2019.4.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3509/53/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:
1) projekt uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) projekt uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2019 - 2023 wraz z załącznikiem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) uchwałę nr 3508/53/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu długoterminowej strategii działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.