Akty korporacyjne

Rewid.2019.3.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3426/52/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:
1) projekt porządku obrad, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) projekt uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów wraz z załącznikiem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) projekt uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.