Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie dot. robót dodatkowych i zamiennych w ramach realizowanej inwestycji (zamówienia publiczne). Odnośnie robót dodatkowych, w umowie zapisano: "Ewentualne wyk. robót dodatkowych (...) zostanie wykonane przez Wykonawcę przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. Wycena tych robót zostanie opracowana i ustalona w oparciu o te same czynniki (stawki cenotwórcze) kosztotwórcze, o których mowa w kosztorysie ofertowym. Rozpoczęcie wyk. zamówień dodatkowych, może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego oraz po zawarciu z Zamawiającym odrębnej umowy określającej zakres robót i ich wartość". W toku budowy wystąpiła konieczność robót dodatkowych i inspektor w protokole konieczności zapisał: "Koszt robót dodatkowych zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego wyliczonego na podstawie tych samych składników cenotwórczych co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku zmiany ilości robót wyst. w kosztorysie ofertowym jako podstawę wyliczenia ceny stanowić będzie wartość ceny jednostkowej pomnożona przez aktualny obmiar wykonany na podst. pomiarów "z natury" Ceny materiałów budowlanych dla robót dodatkowych należy przyjmować jak dla kosztorysu ofertowego- w przypadku materiałów zamiennych lub nie występujących w kosztorysie ofertowym będą stosowane ceny zakupu tych materiałów udokumentowane stosownymi fakturami zakupu (poświadczona kopia)". Inspektor otrzymał kosztorys na roboty dodatkowe i oferty od dostawców materiałów (w sytuacji. gdy tych materiałów nie było w kosztorysie ofertowym ani w cenniku), jednak chce abyśmy się okazywali fakturami zakupu (z czym się nie zgadzamy). W podpisanej umowie nie ma żadnej wzmianki o konieczności okazywania faktur za materiały.

Czy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przedstawienia faktur za zakupione materiały?

Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?