Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 maja 2014 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2012 r.

PYTANIE

Rozliczamy się z kontrahentami krajowymi w euro na podstawie indywidualnego zezwolenia dewizowego. Dla celów bilansowych i podatkowych faktury przeliczane są po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Rozchód waluty z rachunku walutowego prowadzimy wg metody FIFO.

Czy różnice kursowe powstałe na skutek innego kursu z faktury a innego z dnia zapłaty są podatkowymi różnicami kursowymi?

Czy stanowią odpowiednio koszt i przychód podatkowy liczony od kwoty brutto (z podatkiem VAT) czy tylko od wartości netto faktury?

Spółka jako metodę rozliczania różnic kursowych przyjęła metodę podatkową.

Jak powinny wyglądać księgowania na kontach?

Dla celów ustawy o VAT faktury są wyceniane po kursie z dnia wystawienia faktury. Fakturę księgujemy następująco:

Dla celów ustawy o rachunkowości i podatku dochodowego (kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (poniesienia kosztu)

wartość brutto /Ma 202 - rozrachunki z dostawcami

wartość netto Wn 300 - rozliczenie zakupu

podatek VAT Wn 240 - VAT księgowy

Dla celów podatku VAT (kwota VAT przeliczona po kursie z dnia wystawienia faktury)

Wn 221 - rozl. VAT naliczonego/ Ma 240 - VAT księgowy

Różnicę na koncie 240 - odpowiednio w przychody lub koszty finansowe - czy taki sposób księgowania jest prawidłowy?

Wyciąg bankowy następująco Wn 202/Ma 134 rachunek walutowy.

Na koncie 202 zostaje różnica kursowa liczona od kwoty brutto - czy jest ona w całości kosztem lub przychodem podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?