Monitor Polski

M.P.1954.A-52.700

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 1954 r.
§  1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 13 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru przez jednostki podległe. Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Monitor Polski Nr A-78, poz. 933) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu następującym:

"§ 14a.

1. Upoważnia się Centralny Zarząd Zbytu Stali - Biuro Zbytu Wyrobów Blaszanych (BZWBl) do kontroli wykonania przepisów niniejszego zarządzenia w zakresie gospodarki opakowaniami wyszczególnionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)-d) oraz pkt 2 lit. d), e).

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej objęte obowiązkiem zwrotu lub odsprzedaży opakowań obowiązane są udostępnić przedstawicielom BZWBl, zaopatrzonym w odpowiednie upoważnienia, przeprowadzenie kontroli, a w szczególności zezwolić im na wstęp do magazynów i innych pomieszczeń oraz udzielać im informacji i wyjaśnień."