Monitor Polski

M.P.2018.222 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2018 r.
§  2. 
1.  Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 53 836 326 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 241 778 940,07 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.
1a.  Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 2 924 672,43 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonych do RPO projektów: "Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu" w kwocie 1 243 874,41 zł oraz "Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" w kwocie 1 680 798,02 zł.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią część wkładu krajowego.