§ 10. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  10.
1.
Przez planowane koszty działalności podstawowej przedsiębiorstwa rozumie się sumę kosztów wszystkich trakcji (wzór Min. Fin. nr 1803). W celu obliczenia należnej dopłaty koszty trakcji deficytowych powiększa się o 5% marży zysku. Koszty trakcji rentownych, których rentowność kształtuje się poniżej 5%, powiększa się do 5% rentowności, natomiast koszty trakcji powyżej 5% rentowności przyjmuje się w wysokości planowanej. Podstawę do obliczenia wielkości kosztu każdej trakcji stanowi ilość planowanych wozokilometrów w danej trakcji pomnożona przez koszt 1 wozokilometra.
2.
Planowany koszt 1 wozokilometra oblicza się na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, wynikającego z faktycznego wykonania za rok ubiegły, faktycznego wykonania za okres bieżący od początku roku i szacunku za okres do końca roku. Ustalony na tej podstawie planowany koszt powinien zapewnić pełną sprawność i właściwe utrzymanie urządzeń, taboru, sieci i zaplecza z uwzględnieniem uzasadnionej obniżki kosztów, wynikającej z postępu technicznego, wzrostu wydajności pracy, zmniejszenia wydatków administracyjnych itp.