Monitor Polski

M.P.2015.1006

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2015 r.
Artykuł  8
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wykonaniu przez Umawiające się Strony procedur koniecznych do jej wejścia w życie.
2. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązuje do upływu 6 miesięcy od dnia otrzymania przez jedną z Umawiających się Stron pisemnego powiadomienia drugiej Umawiającej się Strony o zamiarze jej wypowiedzenia.
3. Za wzajemną zgodą Umawiających się Stron do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w formie odrębnych protokołów stanowiących jej integralną część i wchodzących w życie w trybie określonym w ustępie 1 niniejszego artykułu.

Sporządzono w Aszchabadzie, dnia "17" marca 2015 roku, w dwóch autentycznych egzemplarzach, każdy w językach polskim, turkmeńskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc obowiązującą.

W razie rozbieżności przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy tekst w języku rosyjskim będzie uważany za rozstrzygający.