Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  7.
1. Nie przelicza się według zasad określonych w § 5 i 6 przychodów ze sprzedaży produktów nieporównywalnych, w tym również robót budowlano-montażowych, jeżeli z uwagi na właściwości tych produktów przeliczanie napotyka trudności, a:
1) udział przychodów ze sprzedaży produktów nieporównywalnych nie przekracza 20% wartości produkcji w cenach realizacji, sprzedanej w okresie podatkowym, przed wyłączeniem wpływu zmian poziomu cen lub
2) zmiany poziomu cen realizacji produktów nieporównywalnych w okresie podatkowym w stosunku do poziomu cen w roku poprzednim spowodowane są wyłącznie zmianą cen materiałów bezpośrednich lub innych kosztów materialnych zaliczanych do bezpośrednich, bez względu na udział przychodów ze sprzedaży produktów nieporównywalnych w wartości produkcji w cenach realizacji, sprzedanej w okresie podatkowym.
2. W innych wypadkach aniżeli określone w ust. 1 przychód z dokonanej w okresie podatkowym sprzedaży produktów nieporównywalnych w cenach realizacji odbiegających od poziomu cen roku poprzedniego zmniejsza się o część wzrostu, a zwiększa o część spadku za rok (okres) podatkowy w stosunku do roku (okresu) poprzedniego sumy następujących składników kosztów działalności eksploatacyjnej:
1) wynagrodzeń,
2) pochodnych od wynagrodzeń (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatek od płac, odpisy na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy),
3) odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego,
4) podatków.

Część kwoty wzrostu lub spadku kosztów korygującą wielkość "S" oblicza się mnożąc kwotę wzrostu lub spadku tych kosztów przez wskaźnik udziału przychodów ze sprzedaży produktów nieporównywalnych w łącznej wartości produkcji w cenach realizacji, sprzedanej w okresie podatkowym, przed wyłączeniem wpływu zmian poziomu cen.

3. Jednostki gospodarcze, które wprowadziły w roku poprzednim zakładowe systemy wynagrodzeń, mogą przy dokonywaniu przeliczeń, o których mowa w ust. 2, ustalić składkę z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatek od płac od rekompensat pieniężnych z tytułu wzrostu cen detalicznych, zaliczonych do wynagrodzeń osobowych za rok poprzedni, w wysokości przypadającej za 12 miesięcy roku poprzedniego.
4. Ze wzrostu lub spadku kosztów roku (okresu) podatkowego w stosunku do roku (okresu) poprzedniego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wyłącza się:
1) wynagrodzenia wypłacane w kraju pracownikom skierowanym do pracy za granicą w jednostkach wykonujących budownictwo i usługi eksportowe,
2) wynagrodzenia członków zakładowych zespołów gospodarczych,
3) pochodne obliczone od wynagrodzeń określonych w pkt 1 i 2,
4) składkę z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatek od płac od rekompensat pieniężnych z tytułu wzrostu cen detalicznych, zaliczonych do wynagrodzeń osobowych w jednostkach gospodarczych, które w roku podatkowym wprowadziły zakładowe systemy wynagrodzeń,
5) rezerwę na wynagrodzenia, o której mowa w art. 29f ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 37, poz. 174).
5. Koszty materiałów bezpośrednich lub inne koszty materialne zaliczane do bezpośrednich, dotyczące produktów nieporównywalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają przeliczeniu. W razie trudności wyodrębnienia koszty te można ustalić w wysokości takiego ich udziału w łącznej sumie kosztów materiałów bezpośrednich lub innych kosztów materialnych zaliczanych do bezpośrednich, jaki stanowi przychód ze sprzedaży produktów nieporównywalnych w łącznej wartości produkcji w cenach realizacji, sprzedanej w okresie podatkowym, przed wyłączeniem wpływu zmian poziomu cen.
6. Jeżeli udział przychodów ze sprzedaży produktów nieporównywalnych w łącznej wartości produkcji w cenach realizacji sprzedanej w okresie podatkowym, przed wyłączeniem wpływu zmian poziomu cen, przekracza 80%, można ogół produktów uznać za produkty nieporównywalne.