Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  3.
1. Jednostki budowlano-montażowe zwiększają wielkość "S" o wzrost, a zmniejszają o spadek stanu produkcji budowlano-montażowej w toku między początkiem roku i końcem okresu. Przez stan produkcji budowlano-montażowej w toku rozumie się techniczny koszt wytworzenia robót budowlano-montażowych w toku, a w jednostkach państwowych - także techniczny koszt wytworzenia nie zaliczanych do przychodu ze sprzedaży robót budowlano-montażowych zafakturowanych, lecz nie opłaconych w ciągu 25 dni od zakończenia roku.
2. Jednostki gospodarcze, z wyjątkiem jednostek budowlano-montażowych, za zgodą organu założycielskiego lub innego właściwego organu nadzorującego jednostkę gospodarczą, wydaną w porozumieniu z Ministrem Finansów, mogą korygować - ze względu na sezonowość produkcji lub zbytu, długotrwałość cyklu produkcyjnego lub z innych istotnych przyczyn - wielkość "S" o różnicę stanów produkcji w toku, półfabrykatów i wyrobów gotowych między początkiem roku a końcem okresu. Wielkość "S" zwiększa się o wzrost, a zmniejsza o spadek tych stanów, wycenionych po technicznym koszcie wytworzenia.