Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  12.
1. Jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą, o których mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia, obliczają produkcję końcową netto jako wartość sprzedaży produkcji podstawowej, obejmującej produkcję roślinną, zwierzęcą, produkty pochodzenia zwierzęcego, inwentarz żywy i ryby oraz przetwórczość rolną:
1) pomniejszoną o zakup nasion, sadzeniaków i innych produktów rolnych, pasz, surowców dla przetwórczości rolnej oraz inwentarza żywego,
2) powiększoną o wzrost lub pomniejszoną o spadek na koniec roku w porównaniu do stanu na początek roku stanu zapasów produktów, inwentarza żywego i produkcji nie zakończonej zaliczanych do produkcji podstawowej,
3) powiększoną o dotacje budżetowe do produkcji mieszanek pasz treściwych.
2. Wzrost lub spadek produkcji końcowej netto ustala się w cenach bieżących.
3. Wzrost lub spadek produkcji końcowej netto koryguje się o wzrost lub spadek produkcji sprzedanej netto oraz sprzedaży netto wyrażonych w cenach bieżących uzyskanych z pozostałych rodzajów działalności jednostek samodzielnie bilansujących wchodzących w skład jednostek gospodarczych wymienionych w ust. 1.