Monitor Polski

M.P.2018.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.
§  6. 
1.  Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.
2.  Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.  Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.