Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Art.  5. 
1.  Do czasu umożliwienia prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 80x ustawy zmienianej w art. 1, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, prowadzi w postaci papierowej lub elektronicznej wykaz pojazdów używanych przez niego w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, zwany dalej "wykazem".
2.  Wykaz prowadzi się oddzielnie dla każdej decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
3.  Wpisów w wykazie dokonuje podmiot uprawniony lub osoba upoważniona przez ten podmiot.
4.  Podmiot uprawniony przechowuje wykaz w swojej siedzibie albo oddziale przez okres 5 lat od dnia, w którym upłynął termin ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, albo od dnia uchylenia tej decyzji, w sposób zabezpieczający wykaz przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
5.  Wykaz wypełnia się w sposób czytelny i gwarantujący trwałość dokonanych wpisów.
6.  W wykazie zamieszcza się dane o:
1) pojeździe: marka, rodzaj oraz numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
2) serii i numerze profesjonalnego dowodu rejestracyjnego wypełnionego dla danego pojazdu;
3) numerze rejestracyjnym profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, wykorzystanych dla danego pojazdu;
4) dacie i godzinie rozpoczęcia oraz zakończenia używania pojazdu z wykorzystaniem danego profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
5) osobach upoważnionych przez podmiot uprawniony do dokonywania wpisów w wykazie: imię, nazwisko i zajmowane stanowisko;
6) dacie i numerze dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
7.  W przypadku:
1) utraty, zniszczenia albo kradzieży blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
2) zatrzymania przez organ kontroli ruchu drogowego profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

- informację o tym zamieszcza się w wykazie.

8.  Dane, o których mowa w ust. 6, wpisuje się do wykazu, wypełniając blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, przed zawarciem przez podmiot uprawniony umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4.
9.  Starosta, zakład ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na pojazdy do jazd testowych, zwany dalej "zakładem ubezpieczeń", oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mogą w czasie obowiązywania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wezwać pisemnie podmiot uprawniony do przekazania im poświadczonych przez ten podmiot kopii albo wydruku prowadzonego przez niego wykazu w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.
10.  Zakład ubezpieczeń albo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje niezwłocznie starostę, jeżeli podmiot uprawniony nie przekazał poświadczonych kopii albo wydruku prowadzonego przez niego wykazu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 9.
11.  Starosta, w drodze decyzji, uchyla decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w przypadku gdy podmiot uprawniony nie przekazał staroście, zakładowi ubezpieczeń albo Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu poświadczonych kopii albo wydruku prowadzonego przez niego wykazu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 9.
12.  Podmiot uprawniony, w czasie obowiązywania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, przekazuje organowi podatkowemu właściwemu w sprawach akcyzy, poświadczone przez ten podmiot, kopie lub wydruk prowadzonego przez niego wykazu, według stanu wpisów dokonanych w tym wykazie na ostatni dzień każdego miesiąca - w terminie do 10. dnia następującego po każdym miesiącu.
13.  Organ podatkowy właściwy w sprawach akcyzy informuje niezwłocznie starostę, jeżeli podmiot uprawniony nie przekazał poświadczonych kopii albo wydruku prowadzonego przez niego wykazu, o których mowa w ust. 12. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.