Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 16b dodaje się art. 16c w brzmieniu:

"Art. 16c. Zabrania się wykonywania przewozu drogowego pojazdem dopuszczonym do ruchu na podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w art. 80s ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.";

2) w załączniku nr 3 do ustawy, w tabeli, po lp. 1.8 dodaje się lp. 1.9 w brzmieniu:
1.9.Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem, o którym mowa w art. 16c5000