Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.462

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.
Art.  9. 
1.  Do postępowań w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania, o których mowa w art. 9s, art. 9y i art. 9z ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w art. 9s ust. 10a ustawy zmienianej w art. 1, decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.