Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.462

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.
Art.  15. 

Do postępowań prowadzonych w trybie art. 18a ustawy zmienianej w art. 4, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.