Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.462

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.
Art.  14. 

Postępowania wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone na podstawie art. 17a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.