Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1751

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 września 2019 r.
Art.  16. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 106o ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 106o ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.