Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 w ust. 3 w pkt 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających z:",

b) w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);";

2) w art. 145a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, może być dokonywane na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania takich danych wydanego przez administratora. Osoby upoważnione do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.".