Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  23. 

Stawki określone w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa i b ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się do wyrobów akcyzowych, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał z dniem, o którym mowa w art. 28 pkt 1, lub po tym dniu.