Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  17. 
1.  Podmioty dokonujące przed dniem 1 września 2019 r. przywozu paliw ciekłych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które na jej podstawie są obowiązane do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, lub zmiany zakresu posiadanego wpisu, w związku ze zmianą definicji paliwa ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składają wniosek o wpis do tego rejestru lub zmianę wpisu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający warunki wymagane ustawą zmienianą w art. 2, a w przypadku braków - uzupełniły wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, nie krótszym niż 14 dni, w ten sposób, że wniosek spełnia warunki wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w zakresie wskazanym w wezwaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia doręczenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, lub jego zmiany, mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych.