Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2018 r.
Art.  24. 

Planowanie realizacji inwestycji nie wymaga opinii, o której mowa w art. 133b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999), dla tej inwestycji został złożony do właściwego organu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.