Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  28. 

W przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyli lub rozpoczęli naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz na kursach zawodowych w służbie przygotowawczej, której koszty zostały pokryte z budżetu państwa, stosuje się przepis art. 209 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.