Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.
§  2. 
1.  Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje również w odniesieniu do towarów nabytych na terytorium kraju przez Grupę Integracyjną NATO, o której mowa w § 2 pkt 13c tego rozporządzenia, lub osoby upoważnione, o których mowa w pkt 2 Deklaracji do paragrafu 6.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w § 2 pkt 13c tego rozporządzenia, w okresie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  W zakresie przypadków i trybu zwrotu podatku stosuje się przepisy § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15-18 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany przez Grupę Integracyjną NATO, o której mowa w § 2 pkt 13c tego rozporządzenia, do Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.