Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 578 oraz z 2017 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 13b dodaje się pkt 13c i 13d w brzmieniu:

"13c) Grupie Integracyjnej NATO - należy przez to rozumieć organ wojskowy NATO, o którym mowa w sekcji pierwszej ust. 1.3 Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU) (M.P. z 2016 r. poz. 1218 i 1219), dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13d) Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO - należy przez to rozumieć Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO uważane za organizację międzynarodową, o której mowa w rozdziale 15 ust. 15.1 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 590 i 591);",

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) osobach upoważnionych - należy przez to rozumieć osoby upoważnione, o których mowa w artykule VII ust. 7.13 umowy, o której mowa w pkt 13, osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13a, osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b umowy, o której mowa w pkt 13b, oraz osoby należące do personelu, o którym mowa w pkt 2 Deklaracji do paragrafu 6.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13c, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

c) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) osobach uprawnionych - należy przez to rozumieć osoby należące do personelu, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13d, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Przypadki i tryb zwrotu podatku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO, 3. Batalionowi Łączności NATO, Grupie Integracyjnej NATO i osobom upoważnionym";

3) w § 13 w ust. 1 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) Grupie Integracyjnej NATO - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na jej użytek służbowy;";

4) w § 15:
a) w ust. 1 wyrazy "wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1-1b" zastępuje się wyrazami "wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1-1c",
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się podmioty lub osoby wymienione w § 13 ust. 1, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, 3. Batalionu Łączności NATO albo Grupy Integracyjnej NATO, oraz cele prywatne ich osób upoważnionych;",

c) w ust. 3 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) nabytych na użytek służbowy przez Grupę Integracyjną NATO;";

5) w § 16 w ust. 4 wyrazy "wymienionym w § 13 ust. 1 pkt 1-1b" zastępuje się wyrazami "wymienionym w § 13 ust. 1 pkt 1-1c";
6) po rozdziale 4a dodaje się rozdział 4b w brzmieniu:

"Rozdział 4b

Przypadki i tryb zwrotu podatku Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO i osobom uprawnionym

§ 18f. 1. Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

1) Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na jego użytek służbowy;

2) osobom uprawnionym z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przez osoby uprawnione zwrot podatku przysługuje tym osobom w odniesieniu do:

1) dwóch sztuk samochodu osobowego,

2) innych pojazdów - w miarę uzasadnionych potrzeb

- nie częściej niż raz na trzy lata.

3. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

4. Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o którym mowa w ust. 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 3 pod warunkiem posiadania przez osoby uprawnione korzystające z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

§ 18g. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO lub osobom uprawnionym jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO lub przez osoby uprawnione.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO lub osoby uprawnione obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

§ 18h. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest przekazywany przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO lub osoby uprawnione, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO oraz cele prywatne osób uprawnionych;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) wykaz towarów i usług nabytych na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO;

2) listę osób uprawnionych, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

3) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 18i. 1. Zwrotu podatku dokonuje Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 18h ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 18h ust. 3 i 4.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej oraz wskazuje przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty podaje się w wątpliwość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto zwraca Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO faktury, o których mowa w § 18h ust. 3 pkt 3.

§ 18j. 1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO lub osoby uprawnione otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

1) po dokonaniu, zgodnie z § 18i, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO lub osoby uprawnione nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

§ 18k. Zwrot podatku, o którym mowa w § 18f-18j, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.".