Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.544

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.