Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2017 r.
§  2. 
1.  Wzory stanowiące załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.