Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.868

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344, z 2016 r. poz. 330, z 2018 r. poz. 532 i 1444 oraz z 2019 r. poz. 2422) w § 3 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 102 ust. 2 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 16 pkt 30a".