Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.832

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (Dz. U. poz. 1671) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w 2020 r. - 26 300 000 MWh.";

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w 2020 r. - 4 862 860 000 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 243 143 000 zł.";

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w 2020 r. - 72 000 000 MWh.";

4) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w 2020 r. - 8 652 483 000 zł.".