Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.876

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 2;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisu § 1 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zajęć realizowanych:

1) w procesie kształcenia zgodnym z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092 i 1093, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103), obejmującym nabywanie efektów uczenia się i kształcenia, które nie mogą być potwierdzone podczas ich odbywania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2) w ramach prowadzonych praktyk morskich.".