Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  38. 

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 268) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek o wpis składa się na informatycznym nośniku danych albo przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw rynków rolnych.".