Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  32. 

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525 i 1287) w art. 42:

1) w ust. 2 uchyla się pkt 5d;
2) uchyla się ust. 14.