Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.15.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2010 r.
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inwestycja będzie realizowała usługi w zakresie usług badań naukowych i prac rozwojowych określonych działem 72 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), zwanej dalej "PWKiU", oraz";

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inwestycja będzie realizowana w zakresie:

a) usług związanych z wydawaniem gier komputerowych określonych klasą 58.21 PKWiU, z wyjątkiem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych kategorią 58.21.4 PKWiU, lub

b) usług związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych klasą 58.29 PKWiU, z wyjątkiem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych kategorią 58.29.5 PKWiU, lub

c) usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych określonych działem 62 PKWiU, z wyjątkiem usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych określonych kategorią 62.09.1 PKWiU, lub

d) usług przetwarzania danych; usług zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnych usług; usług portali internetowych, określonych grupą 63.1 PKWiU, lub

e) usług w zakresie audytu finansowego określonych kategorią 69.20.1 PKWiU, lub

f) usług rachunkowo-księgowych określonych kategorią 69.20.2 PKWiU, lub

g) usług centrów telefonicznych (call center) określonych grupą 82.2 PKWiU, lub

h) usług naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych określonych kategorią 95.11.1 PKWiU oraz".