Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.693

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1921 r.
§  5. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc wszelkie sprzeczne, lub niezgodne z niem rozporządzenia, obowiązujące na obszarach, określonych w § 1, a w szczególności traci moc zarządzenie Komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 5 listopada 1919 r. o organizacji powiatów i władz powiatowych (Dz. Urz. z. c. z. w. № 28, poz. 303) z wyjątkiem art. 8 tego rozporządzenia tudzież art. 5, który zachowuje moc obowiązującą w brzmieniu nadanem mu rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1920 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 17 października 1919 r. o organizacji powiatów i władz powiatowych (Dz. Urz. zarz. ter. przyfr. i etap. № 4, poz. 32).