Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1755

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2020 r.
§  2b.  ( 22 )
1.  23  (uchylony).
2.  24  Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej.
3.  25  Wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w ust. 2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione warunki przyznania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.
4.  26  Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z ust. 3, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
22 § 2b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U.2016.1719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2016 r.
23 § 2b ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.
24 § 2b ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.

25 § 2b ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 października 2017 r. (Dz.U.2017.1936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.

26 § 2b ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2020 r.