Krajowa lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - Rozdział 3 - Wyrób napojów spirytusowych oraz... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Krajowa lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.

Rozdział  3

Krajowa lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

1. 
Oznaczeniem geograficznym napoju spirytusowego jest nazwa odnosząca się do nazwy miejsca, miejscowości, regionu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w wyjątkowych przypadkach, do całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która identyfikuje napój spirytusowy jako pochodzący z tego miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium.
2. 
Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisuje się na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, zwaną dalej "listą", jeżeli:
1)
napój spirytusowy swoje właściwości i cechy charakterystyczne, związane z oddziaływaniem czynników naturalnych lub ludzkich, zawdzięcza pochodzeniu z miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa;
2)
wszystkie etapy produkcji, w trakcie których napój spirytusowy uzyskuje swoje cechy charakterystyczne i ostateczne właściwości, odbywają się w miejscu, miejscowości, regionie lub na terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa.
3. 
Za oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego uznaje się również nazwę o charakterze geograficznym nieodpowiadającą dosłownie miejscu, miejscowości, regionowi lub terytorium, z którego pochodzi napój spirytusowy lub inne określenie używane tradycyjnie, jeżeli jest ono stosowane do napojów spirytusowych pochodzących z danego miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium.
1. 
Wpis na listę oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, którego używanie naruszałoby prawa ze znaku towarowego może nastąpić, jeżeli uprawniony do znaku towarowego zrzeknie się swojego prawa.
2. 
Zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy nie jest wymagane, jeżeli zgłoszenie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę zostało dokonane w uzgodnieniu z uprawnionym do znaku towarowego i obejmuje go jako osobę, która tej nazwy może używać, a utrzymanie w mocy tego prawa nie ograniczy nadmiernie możliwości używania oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego przez innych uprawnionych.
3. 
Przy ocenie, czy ochrona znaku towarowego nie ograniczy nadmiernie możliwości używania oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego przez innych uprawnionych, bierze się w szczególności pod uwagę możliwości używania tego oznaczenia w innych formach niż to przedstawia znak towarowy.

Z wnioskiem o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę, zwanym dalej "wnioskiem o wpis", może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, zwana dalej "wnioskodawcą".

1. 
Wniosek o wpis może dotyczyć tylko jednego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego. Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim pismem drukowanym w czarnym kolorze.
2. 
Wniosek o wpis składa się na informatycznym nośniku danych albo przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
1. 
Wniosek o wpis zawiera:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie:
a)
osoby działającej w imieniu wnioskodawcy,
b)
adresu do korespondencji osoby działającej w imieniu wnioskodawcy;
3)
opis napoju spirytusowego zawierający:
a)
nazwę napoju spirytusowego,
b)
ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury (CN),
c)
informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego, w szczególności informacje dotyczące:
smaku,
zapachu,
barwy,
parametrów fizykochemicznych,
zawartości alkoholu,
d)
dokładne określenie granic obszaru, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego,
e)
określenie szczególnych właściwości lub cech charakterystycznych napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego,
f)
metodę produkcji napoju spirytusowego,
g)
streszczenie informacji zawartych w lit. a-f, obejmujące nie więcej niż 5 stron,
h)
wykaz dokumentów dołączonych do wniosku o wpis.
2. 
Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest jawny.

Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wpis zostały sporządzone w języku obcym, do wniosku o wpis dołącza się także ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

1. 
Jeżeli do wniosku o wpis dołączone są mapy, to powinny:
1)
być sporządzone w formacie A4 (210 x 297 mm);
2)
być przedstawione w formie umożliwiającej bezpośrednią reprodukcję;
3)
zawierać oznaczenie skali, w jakiej zostały sporządzone.
2. 
Mapy nie powinny zawierać oznaczeń odnoszących się do pionowego ukształtowania terenu, chyba że jest to konieczne do wskazania jego granic.
1. 
Minister sprawdza wniosek o wpis pod względem spełnienia wymogów formalnych w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis nie spełnia wymogów formalnych, minister wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się do wniosku o wpis po usunięciu braków.
4. 
W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie minister pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Minister może wezwać wnioskodawcę do wprowadzenia poprawek do wniosku o wpis w celu usunięcia oczywistych omyłek i błędów językowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Poprawki te nie mogą mieć wpływu na merytoryczną zawartość wniosku.

1. 
Minister prowadzi ewidencję wniosków o wpis, zwaną dalej "ewidencją".
2. 
Do ewidencji wpisuje się:
1)
datę i godzinę wpłynięcia wniosku o wpis do ministra;
2)
zgłoszone oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego;
3)
imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy.
3. 
Ewidencja jest jawna.

O kolejności rozpatrywania wniosków o wpis decydują data i godzina wpłynięcia wniosku o wpis.

1. 
Minister, w terminie 30 dni od dnia wpisania do ewidencji danych, o których mowa w art. 23 ust. 2:
1)
powiadamia o tym wnioskodawcę;
2)
ogłasza w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra informację o wpłynięciu wniosku o wpis, podając:
a)
datę wpłynięcia wniosku,
b)
streszczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. g;
3)
zwraca się z wnioskiem do organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych o wyrażenie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 13 i 14.
2. 
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, organizacje reprezentujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych przekazują w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku ministra o wyrażenie opinii.
1. 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organizacja reprezentująca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych lub wyrobu alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, której interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy postępowanie w sprawie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę, może złożyć do ministra zastrzeżenie do wniosku o wpis w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym ministra informacji o wpłynięciu tego wniosku.
2. 
Zastrzeżenie zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnoszącego zastrzeżenie;
2)
wskazanie uzasadnionego interesu gospodarczego lub prawnego wnoszącego zastrzeżenie.
3. 
Datę i godzinę wpłynięcia zastrzeżenia do ministra wpisuje się do ewidencji.
4. 
Do zastrzeżenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22 i art. 24.

Minister, w przypadku niewniesienia zastrzeżenia albo wniesienia nieuzasadnionego zastrzeżenia do wniosku o wpis, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:

1)
wydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo
2)
wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę.

Minister, w przypadku wniesienia uzasadnionego zastrzeżenia do wniosku o wpis, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wniosku o wpis uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie.

W przypadku:

1)
złożenia wniosku o wpis, o którym mowa w art. 28, minister biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:
a)
wydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo
b)
wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę;
2)
niezłożenia wniosku o wpis, o którym mowa w art. 28, minister, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:
a)
wydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo
b)
wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę.
1. 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca uzasadniony interes gospodarczy lub prawny, lub organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napoju spirytusowego, którego oznaczenie zostało wpisane na listę, może złożyć wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego, w szczególności w celu uwzględnienia rozwoju nauki i techniki w zakresie produkcji napojów spirytusowych lub ponownego określenia granic obszaru, do którego nawiązuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego.
2. 
Do wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, który dotyczy nazwy wpisanej na listę stosuje się odpowiednio przepisy art. 13-29.

Minister określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór wniosku o wpis,
2)
wzór wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1

- mając na względzie wymagania w zakresie ochrony napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę podlega ochronie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wpisu na listę.

1. 
Opłatę pobiera się za dokonanie oceny:
1)
wniosku o wpis, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 28;
2)
zastrzeżenia do wniosku o wpis;
3)
wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1.
2. 
Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
3. 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.
4. 
Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wpis, zastrzeżenia do wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

Minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za czynności, o których mowa w art. 34 ust. 1, mając na względzie nakład kosztów związanych z podejmowaniem czynności przy rozpatrywaniu wniosków o wpis, zastrzeżeń do wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę opisu napoju spirytusowego wpisanego na listę.

1.  42
 Minister, na wniosek podmiotu, który w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych stosuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę, zgłasza do Komisji Europejskiej to oznaczenie celem objęcia go ochroną zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/787.
2. 
Minister, przed zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, zwraca się do organizacji reprezentujących interesy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych o wyrażenie, w terminie 60 dni, opinii w zakresie zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1.  43
 Napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrabia się zgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi, określonymi dla nich w ustawie, przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 oraz w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności właściwych dla poszczególnych napojów spirytusowych surowców używanych do produkcji napojów spirytusowych, zawartości alkoholu, cukru, środków aromatycznych lub barwników oraz warunków dojrzewania lub leżakowania, a także obszaru, na którym są one wyrabiane.
1. 
Polska Wódka/Polish Vodka to:
1)
wódka niezawierająca dodatków innych niż woda albo
2)
wódka smakowa o nadanym dominującym smaku innym niż smak surowców użytych do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aromatyczne, a w szczególnych przypadkach barwniki, o maksymalnym poziomie cukru wyrażonym jako cukier inwertowany nieprzekraczającym 100 gramów na litr czystego alkoholu

- otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków, uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkie etapy wyrobu odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która może być leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych.

2.  44
 Minister określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi niż "Polska Wódka/Polish Vodka", które zostały objęte ochroną na podstawie rozporządzenia 2019/787, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego sposobu produkcji, odpowiednich parametrów jakościowych oraz warunków technologicznych dla poszczególnych napojów spirytusowych, a także obszar, na którym mogą być wyrabiane te napoje.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych stosuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę, jest obowiązana wdrożyć system wewnętrznej kontroli, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, zapewniający spełnianie warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c-f, w terminie 60 dni od dnia wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę.

 Oznaczenia geograficzne wpisane na listę oraz chronione na podstawie rozporządzenia 2019/787 nie mogą być używane w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli napoje spirytusowe, których one dotyczą, nie spełniają warunków będących podstawą ochrony:

1)
również w przypadku, gdy takie użycie nie ma na celu wskazywania pochodzenia geograficznego napojów spirytusowych oraz gdy rzeczywiste miejsce wytworzenia napojów spirytusowych jest wskazane;
2)
również przy użyciu wyrażeń "w stylu", "rodzaju", "przy użyciu metody", "tak jak produkowane w", "imitacja", "odmiana" lub "podobne";
3)
w oryginalnym brzmieniu albo w tłumaczeniu;
4)
z innym mylącym lub fałszywym odniesieniem do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech napoju spirytusowego na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego napoju;
5)
w zakresie innych praktyk mogących wprowadzić w błąd co do prawdziwego pochodzenia napoju spirytusowego.
42 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
43 Art. 37 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
44 Art. 38 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
45 Art. 40 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.