[Dane podlegające wpisowi do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych; jawność rejestru;... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Dane podlegające wpisowi do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych; jawność rejestru; zaświadczenia; prostowanie wpisów w rejestrze] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  7.  [Dane podlegające wpisowi do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych; jawność rejestru; zaświadczenia; prostowanie wpisów w rejestrze]
1. 
Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-5, oraz datę dokonania wpisu.
2.  20
 (uchylony).
3. 
Rejestr jest jawny.
4.  21
 Dyrektor Generalny KOWR wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru albo zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.
5.  22
 Dyrektor Generalny KOWR prostuje z urzędu wpis w rejestrze zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
6. 
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
20 Art. 7 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
21 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
22 Art. 7 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.