Art. 49. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  49. 

Traci moc ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. poz. 1362, z 2004 r. poz. 257 i 1808 oraz z 2006 r. poz. 935 i 1225).