[Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  3.  6 [Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru]
1. 
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, w tym rozlewu tych napojów przez tego samego przedsiębiorcę, który je wyrobił, lub rozlewu napojów spirytusowych przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił, zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych", jest działalnością regulowaną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej "rejestrem".
2. 
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych:
1)
których wyrób odbywa się w sposób inny niż określony w art. 2 lit. d (i) tiret pierwsze rozporządzenia 2019/787,
2)
których wyrób lub rozlew odbywa się w miejscu sprzedaży detalicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218 i 1700), i które są przeznaczone do spożycia wyłącznie w miejscu sprzedaży,
3)
od których zapłacono podatek akcyzowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967)

- nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.

6 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.