[Uwzględnienie zastrzeżenia do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] -... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Uwzględnienie zastrzeżenia do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  28.  [Uwzględnienie zastrzeżenia do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

Minister, w przypadku wniesienia uzasadnionego zastrzeżenia do wniosku o wpis, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wniosku o wpis uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie.