[Decyzja ministra w zakresie wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 27. -... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Decyzja ministra w zakresie wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  27.  [Decyzja ministra w zakresie wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

Minister, w przypadku niewniesienia zastrzeżenia albo wniesienia nieuzasadnionego zastrzeżenia do wniosku o wpis, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:

1)
wydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo
2)
wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę.