[Elementy wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 17. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Elementy wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  17.  [Elementy wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Wniosek o wpis zawiera:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie:
a)
osoby działającej w imieniu wnioskodawcy,
b)
adresu do korespondencji osoby działającej w imieniu wnioskodawcy;
3)
opis napoju spirytusowego zawierający:
a)
nazwę napoju spirytusowego,
b)
ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury (CN),
c)
informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego, w szczególności informacje dotyczące:
smaku,
zapachu,
barwy,
parametrów fizykochemicznych,
zawartości alkoholu,
d)
dokładne określenie granic obszaru, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego,
e)
określenie szczególnych właściwości lub cech charakterystycznych napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego,
f)
metodę produkcji napoju spirytusowego,
g)
streszczenie informacji zawartych w lit. a-f, obejmujące nie więcej niż 5 stron,
h)
wykaz dokumentów dołączonych do wniosku o wpis.
2. 
Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest jawny.