[Warunki wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Warunki wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  13.  [Warunki wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Oznaczeniem geograficznym napoju spirytusowego jest nazwa odnosząca się do nazwy miejsca, miejscowości, regionu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w wyjątkowych przypadkach, do całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która identyfikuje napój spirytusowy jako pochodzący z tego miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium.
2. 
Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisuje się na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, zwaną dalej "listą", jeżeli:
1)
napój spirytusowy swoje właściwości i cechy charakterystyczne, związane z oddziaływaniem czynników naturalnych lub ludzkich, zawdzięcza pochodzeniu z miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa;
2)
wszystkie etapy produkcji, w trakcie których napój spirytusowy uzyskuje swoje cechy charakterystyczne i ostateczne właściwości, odbywają się w miejscu, miejscowości, regionie lub na terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa.
3. 
Za oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego uznaje się również nazwę o charakterze geograficznym nieodpowiadającą dosłownie miejscu, miejscowości, regionowi lub terytorium, z którego pochodzi napój spirytusowy lub inne określenie używane tradycyjnie, jeżeli jest ono stosowane do napojów spirytusowych pochodzących z danego miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium.