[Wymagania wobec napojów spirytusowych wprowadzanych do obrotu] - Art. 11. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Wymagania wobec napojów spirytusowych wprowadzanych do obrotu] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  11.  [Wymagania wobec napojów spirytusowych wprowadzanych do obrotu]

Do obrotu mogą być wprowadzane napoje spirytusowe:

1) 36
 spełniające wymagania w zakresie definicji, opisu i prezentacji oraz sposobu produkcji napojów spirytusowych określone w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;
2)
wyprodukowane i dopuszczone do obrotu na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim korzystają ze swobody przepływu towarów na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską;
3)
wyprodukowane i dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, których nazwy chronione jako oznaczenia geograficzne lub tradycyjnie używane w tym państwie członkowskim są identyczne lub podobne do nazw wpisanych na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
36 Art. 11 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.