[Zakres przedmiotowy regulacji] - Art. 1. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy regulacji] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy regulacji]
1.  2
 Ustawa określa:
1)
zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.( 3 )), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/787";
2)
zasady ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie;
3)
wymagania dotyczące napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie;
4)
właściwość organów w zakresie wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do napojów spirytusowych wytworzonych domowym sposobem, na własny użytek i nieprzeznaczonych do obrotu.
3. 
Napoje spirytusowe, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej.
2 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 316I z 06.12.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 238 z 06.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 59.