Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1210

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  37.  Do postępowań o wydanie decyzji o ograniczonej certyfikacji, wydanie, zmianę, przedłużenie albo wznowienie ważności certyfikatu dla lotniska użytku publicznego, dla którego została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, o którym mowa w art. 59a ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  38.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne zawarte w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w:
1) rozdziale 1 "Wymagania ogólne" pkt 1.7,
2) rozdziale 2 "Dane dotyczące lotniska" pkt 2.6.6 lit. c,
3) rozdziale 3 "Charakterystyki fizyczne" pkt 3.1.24, 3.1.25, 3.4.12 i 3.5.3,
4) rozdziale 5 "Pomoce wzrokowe dla nawigacji" pkt 5.3.14,
5) dodatku 1 "Kolory naziemnych świateł lotniczych, oznakowania poziomego, znaków pionowych i tablic" pkt 2.3 i 2.4

- zostaną wdrożone na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

§  39.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. poz. 799).
§  40.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2018 r.