Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1497 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 4
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U.2005.107.904), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.170.1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.