Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.22 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  3.  1 [Warunki przyznania premii termomodernizacyjnej]
1.  Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:
1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a:
a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10%,
b) (uchylona),
c) w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%, lub
2) zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - co najmniej o 25%, lub
3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c - co najmniej o 20%, lub
4) zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
2.  Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
1 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 kwietnia 2020 r.