Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.786 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.
Art.  60.  [Ograniczenie PESoz do części teoretycznej]

Osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskała wynik pozytywny z części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, przystępuje wyłącznie do części teoretycznej PESoz, pod warunkiem że od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 3 lata.