Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.878

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.

Rozdział  9

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  18.  [Zasady wznowienia treningów i rozgrywek lig piłkarskich i Ekstraligi żużlowej]
1.  Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.
2.  Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz w Pucharze Polski w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.
3.  Na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym, od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie, nie więcej niż:
1) 50 osób w strefie parku maszyn o powierzchni co najmniej 1000 m2,
2) 14 osób w strefie toru i płyty wewnątrz toru o powierzchni co najmniej 12 000 m2>,
3) 15 osób w strefie parku technicznego o powierzchni co najmniej 500 m2

- z wyłączeniem ich obsługi.

§  19.  [Obowiązki podmiotów zlecających testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych]
1.  Podmioty zlecające testy, o których mowa w § 2 ust. 13, oraz medyczne laboratoria diagnostyczne, o których mowa w § 2 ust. 14 i 16, są obowiązane do założenia, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kont w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2:
1) ust. 5 - w odniesieniu do podmiotów leczniczych wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium;
2) ust. 3 pkt 1 - w odniesieniu do podmiotów innych niż określone w pkt 1 oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych.
2.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane rozpocząć wykonywanie zadań, wynikających z § 2 ust. 13, 14 i 16, za pośrednictwem systemów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i ust. 5, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  20.  [Przepis przejściowy]
Przepisu § 3 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy realizacja obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny,

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§  21.  [Derogacja]
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 i 820).
§  22.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, czwarte, siódme, ósme i dziesiąte, które wchodzą w życie z dniem 18 maja 2020 r.;
2) § 12 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.